top of page

Polityka prywatności serwisu octark.com

Informacje ogólne 

Mając na względzie zachowanie prawa do prywatności użytkowników serwisu witryn octark.com (dalej: „Serwis”) oraz wypełnienia wymogów wynikających z przepisów prawa, DahliaMatic Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, ul. Gottlieba Daimlera 2, 02-460 Warszawa (zwana dalej „DahliaMatic” ) właściciel marki Octark, publikuje niniejszy dokument, w którym wyjaśnia i informuje o sposobie, w jaki dane przekazane przez Użytkowników serwisu witryn octark.com (zwanych dalej „Użytkownikami”) są gromadzone, przetwarzane i zabezpieczane. Przed rozpoczęciem korzystania z serwisu Użytkownik powinien zapoznać się z treścią niniejszej Polityki Prywatności.

Administratorem Serwisu jest DahliaMatic sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Gottlieba Daimlera 2, 02-460 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000172686, NIP 5222707062, wysokość kapitału zakładowego: 550 000,00 PLN adres elektroniczny: sekretariat@dahliamatic.pl.

DahliaMatic - właściciel marki Octark podejmuje wszelkie, niezbędne starania w sprawie ochrony prywatności Użytkowników Serwisu, stosując się do aktualnie obowiązującego prawa oraz najlepszych praktyk rynkowych w tym zakresie. Spółka wdrożyła niezbędne polityki, procedury, przeprowadziła szkolenia dotyczące ochrony danych osobowych. DahliaMatic regularnie dokonuje kontroli wprowadzonych środków ochrony pod kątem ich adekwatności dla zabezpieczenia posiadanych danych.

W Serwisie znajdują się podstawowe informacje na temat marki Octark, oferowanych usług, ofert pracy, dane kontaktowe oraz informacje dot. wykorzystywania danych dla celów marketingu bezpośredniego. Serwis zawiera również cześć interaktywną – formularz kontaktowy, z którego skorzystanie wymaga podania danych osobowych niezbędnych do realizacji kontaktu, a także aktywny chceckbox z wyrażeniem zgody na marketing bezpośredni.

Dane osobowe przekazywane w formularzu kontaktowym oraz marketingowym podawane są przez Użytkowników dobrowolnie, jednak ich niepodanie może uniemożliwić kontakt. Użytkownik proszony jest o podanie własnych danych osobowych w odpowiednich miejscach formularza.

Podanie danych osobowych w formularzu kontaktowym i marketingowym oznacza wyrażenie zgody na ich przetwarzanie przez DahliaMatic w celu prowadzenia korespondencji i marketingu bezpośredniego. Zgoda może być w każdej chwili odwołana.

Kontakt do Administratora danych i Inspektora Ochrony Danych 

DahliaMatic sp. z o.o. ul. Gottlieba Daimlera 2, 02-460 Warszawa.

Kontaktowy numer telefonu 22 574 84 84

DahliaMatic wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Użytkownik może skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres:

 • siedziby DahliaMatic z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”

 • email: iod@dahliamatic.pl

 

Cele i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych.

Dane Użytkownika takie, jak adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies lub innych podobnych technologii przetwarzane są w następujących celach:

 • udostępniana treści gromadzonych w witrynie, dopasowanie treści Serwisu do potrzeb Użytkowników, zapewnienie bezpieczeństwa usług, ich udoskonalanie – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora polegający na właściwym prezentowaniu treści Serwisu (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);

 • analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na prowadzeniu analiz aktywności użytkowników, a także ich preferencji, w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług;

 • ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegający na ochronie naszych praw;

 • marketingu bezpośredniego – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

Dane Użytkownika przekazane w formularzu kontaktowym niezbędne są do prowadzenia korespondencji – podstawą prawną do ich przetwarzania jest zgoda osoby (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Dane Użytkownika przekazane w odpowiedzi na konkretną rekrutację są przetwarzane w zakresie wskazanym w przepisach prawa są przetwarzane w celu przeprowadzenia konkretnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), natomiast pozostałe przekazane dane na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Dane Użytkownika przekazane w celu wykorzystania w przyszłych procesach rekrutacyjnych – podstawą prawna do ich przetwarzania jest zgoda osoby (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Wykorzystywanie danych oraz okres przechowywania danych 

Zebrane logi przechowywane są jako materiał pomocniczy służący do administrowania serwisem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające Serwis.

Dane Użytkowników przetwarzane są przez okres, w którym usługi są świadczone oraz, w sytuacjach szczególnych, po zakończeniu ich świadczenia, jeśli jest to dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń. W takich przypadkach dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji tego typu celów.

Dane osobowe przekazywane do celów rekrutacyjnych przetwarzane są do czasu zakończenia procesu rekrutacyjnego w przypadku rekrutacji na konkretne stanowisko pracy. W przypadku przekazania danych do przetwarzania w przyszłych procesach rekrutacyjnych dane osobowe nie będą przetwarzane dłużej niż przez okres 5 lat.

Dane osobowe podawane do celów rekrutacyjnych wykorzystywane są przez Administratora Serwisu. Dane mogą być udostępnione podmiotom współpracującym z Administratorem na postawie umów gwarantujących ich prawidłową ochronę.

Dane osobowe nie będą przechowywane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG).

Wymóg podania danych

Podanie danych w celu realizacji usług Serwisu witryn octark.com  jest niezbędne do świadczenia tych usług, takich jak prowadzenie korespondencji oraz rozpatrzenie dokumentów rekrutacyjnych. W razie niepodania danych czynności te nie będą mogły być świadczone.

Przetwarzanie danych w pozostałych celach, tj. dopasowanie treści Serwisu do zainteresowań Użytkowników, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług w ramach Serwisu jest niezbędne w celu zapewnienia wysokiej jakości usług. Niezebranie danych w tych celach może uniemożliwić poprawne świadczenie usług.

Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Użytkownikom przysługują następujące prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,

 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,

 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

 • prawo do usunięcia danych osobowych,

 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa)

Jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody Użytkownik może również skorzystać z prawa do wycofania zgody w zakresie w jakim są przetwarzane na tej podstawie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem danych lub z Inspektorem Ochrony Danych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej.

Gromadzenie danych w plikach logów serwera

Administrator przechowuje zapytania HTTP kierowane do serwera. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Następujące informacje są przechowywane w plikach logów serwera WWW:

 • publiczny adres IP komputera, z którego nadeszło zapytanie (może to być bezpośrednio komputer użytkownika)

 • nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP o ile jest możliwa,

 • nazwa użytkownika podawana w procesie autoryzacji,

 • czas nadejścia zapytania,

 • pierwszy wiersz żądania HTTP,

 • kod odpowiedzi HTTP,

 • liczbę wysłanych przez serwer bajtów,

 • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku, gdy przejście do strony dahliamatic.pl nastąpiło przez odnośnik,

 • informacje o przeglądarce użytkownika,

 • informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP.

Dane te nie są kojarzone z konkretnymi Użytkownikami serwisu. Dane zgromadzone w dziennikach logów nie są przekazywane do jakiejkolwiek trzeciej strony.

Pliki cookies 

Serwis korzysta z plików cookies, czy też innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies, czyli informacji przechowywanych na urządzeniu końcowym Użytkowników odwiedzających witryny dahliamatic.pl.

Pliki cookies nie są wykorzystywane do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach serwisu, śledzenia ich nawigacji oraz nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniu końcowym Użytkownika i oprogramowaniu zainstalowanym na tym urządzeniu. Pliki cookies stosowane w Serwisie nie przechowują danych osobowych ani innych informacji zebranych od Użytkowników.

Cookies są automatycznie pobierane i wykorzystywane przy każdorazowym połączeniu się z urządzeniem końcowym Użytkownika.

Pliki cookies stosowane są w celu:

 • świadczenia usług,

 • dostosowania zawartości witryn do urządzenia końcowego Użytkownika, zapamiętywania indywidualnych ustawień Użytkownika i optymalizacji korzystania z witryn,

 • poprawy bezpieczeństwa, poprzez kontrolę nadużyć w procesie korzystania z witryn,

 • uzyskiwania zbiorczych, anonimowych danych statystycznych w celu poprawy funkcjonalności,

 • umożliwienia korzystania z podstawowych funkcjonalności witryn (np. zapamiętywanie kolejno odwiedzanych stron w celu ich przywrócenia na „żądanie” Użytkownika.

W ramach Serwisu wykorzystywane są następujące rodzaje plików cookies:

• sesyjne pliki cookies (tymczasowe) – przechowywane na urządzeniu Użytkownika jedynie w czasie korzystania z witryn, czyli do momentu wylogowania, wyłączenia witryny lub wyłączenia wykorzystywanej przez Użytkownika przeglądarki,

• stałe pliki cookies – pozostają na urządzeniu Użytkownika do momentu zakończenia ich żywotności (czasu działania sparametryzowanego dla ciasteczka) lub do momentu usunięcia ich przez Użytkownika.

Ustawienia dotyczące plików cookies są indywidualne dla każdej przeglądarki internetowej. Każdy użytkownik może jednak całkowicie wyłączyć tę opcję lub w pewnym stopniu ograniczyć przyjmowanie cookie na swoje urządzenie.

 

Może to jednak wpłynąć na wygodę użytkowania stron, a także spowodować brak lub niewłaściwe wyświetlanie stron internetowych.

W niektórych przypadkach możliwe jest ustawienie przeglądarki, w taki sposób, by w każdym przypadku wyświetlane było pytanie o zgodę użytkownika na pliki cookies. Daje to Użytkownikowi możliwość kontroli nad plikami cookies, ale może spowolnić działanie przeglądarki.

Wyłączenie plików cookies w przeglądarce

Sposób wyłączenia obsługi plików cookies w poszczególnych przeglądarkach można znaleźć na następujących stronach:

 

W przypadku urządzeń mobilnych należy postępować stosownie do instrukcji danego urządzenia.

Google Analytics

 1. Witryna internetowa DahliaMatic korzysta z Google Analytics, usługi analizowania usług internetowych, oferowanej przez Google Inc. („Google”). Google Analytics wykorzystuje „cookies”, pliki tekstowe, które są zapisywane na Państwa komputerze i umożliwiają analizę korzystania przez Państwa ze strony internetowej.

 2. Adres IP przekazany przez Państwa przeglądarkę w ramach usługi Google Analytics nie jest zestawiany przez Google z innymi danymi.

 3. Można zapobiec zapisywaniu plików cookies przez odpowiednie ustawienia w oprogramowaniu przeglądarki.

 4. Korzystamy z Google Analytics w celu analizowania korzystania z naszej strony internetowej oraz jej regularnego usprawniania. Dzięki uzyskanym statystykom możemy poprawiać naszą ofertę i uczynić ją bardziej interesującą dla Państwa jako użytkowników. Podstawę prawną dla korzystania z Google Analytics stanowi art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f) RODO.

 5. Informacje dostawcy zewnętrznego: Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, fax: +353 (1) 436 1001. Warunki korzystania: www.google.com/analytics/terms/de.html, informacje dotyczące ochrony danych osobowych: www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html, a także oświadczenie o ochronie danych osobowych: www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Udostępnianie witryn.

Witryny serwisu octark.com mogą zawierać linki do stron internetowych innych podmiotów. Administrator nie ma wpływu na prowadzoną przez te podmioty politykę prywatności ich stron internetowych i nie ponosi za nią odpowiedzialności

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

W przypadku zmiany obowiązującej Polityki Prywatności, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższego zapisu.

bottom of page